Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 (dự thảo)

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT HÀ BẮC

------

Số:  01 /KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

                     Thanh Hà , ngày 15  tháng 9 năm 2012

 

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ

NĂM HỌC: 2012-2013  (D THO)

***

- Căn cứ vào  Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 đối với GDMN, GDPT, GDTX và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 13/8/2012 của UBND tỉnh Hải Dương về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013.

- Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về từng mặt công tác cụ thể trong năm học 2012-2013.

- Quán triệt Nghị quyết Đại hội Chi bộ Đảng trường THPT Hà Bắc nhiệm kỳ 2010-2015.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm học trước, đồng thời khắc phục những khó khăn hạn chế, trường THPT Hà Bắc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012-2013 như sau :

 

A- TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG ĐẦU NĂM HỌC.

1- Đội ngũ giáo viên:

 

Tổng số GV

 

Trong đó

Toán

Hóa

Sinh

Tin

Văn

Sử

Địa

GDCD

GDQP

TD

KTCN

KTNN

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Nga

46

9

4

4

2

3

6

3

2

2

1

3

1

2

4

 

 

Học cao học:  02

Hợp đồng vụ việc: 03 (GV Tin,  GDQP- AN, GDTC)

2- Học sinh:

 

 

Số học sinh đầu năm

 

Số lớp

Nữ

HS khuyết tật

 

Con TB,

 

 
 

SL

%

SL

%

SL

%

 

925

21

560

60,5

01

0,1

 

 

 

 

 

3-      Cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được hiện đại hoá, đỏp ứng yờu cầu dạy và học. TT Trị an được giữ vững. Cảnh quan, môi trường luôn được đảm bảo “ xanh - sạch -  đẹp “.

 

B- NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỦA NĂM HỌC.

1. Nhiệm vụ của nhà trường:

1.1- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. Tích cực ứng dụng công nghệ tin học vào việc quản lý nhà trường và quản lý học sinh. Tăng cường hoạt động tự kiểm tra trong trường học.

1.2- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng và thực hiện giảm tải theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

1.3-Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy kết quả cuộc vận động “Hai không”, đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

1.4-Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, trong đó đặc biệt chú ý đến giáo dục về ATGT, giaó dục kỹ năng sống; tăng cường các hoạt động giáo dục phòng chống tội phạm, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội. Tai nạn thương tích; nõng cao chất lượng giáo dục thể chất, công tác y tế trường học và ngăn chặn ảnh hưởng của các trò chơi trực tuyến có nội dung không lành mạnh tới học sinh;

1.5-Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học, phát huy có hiệu quả công tác Xã hội hóa Giáo dục,  thực hiện tốt qui chế dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, triển khai tốt các cuộc vận động: "giỏi việc trường đảm việc nhà", "Kỉ cương- Tình thương- Trách nhiệm", “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá”,…; động viên khen thưởng kịp thời, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm.

1.6- Phấn đấu đạt  trường chuẩn quốc gia.

2-  Các chỉ tiêu của năm học:

a/Quy mô phát triển:

 

Khối

Số học sinh

Ghi chú

10

302

11

306

12

317

Cộng

-Tỷ lệ HS bỏ học: Dưới 1%

b/Chất lượng giáo dục:

*Hạnh kiểm:

+Xếp loại tốt, khá:          Trên 90%

+Xếp loại yếu:          Dưới 2%

*Học lực:

+Loại giỏi:               Từ 4 - 5%

+Loại khá:                Trên 50%

+Loại yếu:    :           Dưới 2%

-HS khối 11 tham gia học nghề phổ thông: Trên 90%

-HS đủ điều kiện lên lớp :            Trên 99%

-HS khối 12 đủ điều kiện thi tốt nghiệp:  Đạt 100%

-Tốt nghiệp THPT:   Đạt 98% trở lên

-Thi ĐH:                   Trên 40% ( ở trong tốp 200).

-Đội tuyển HSG tỉnh:  Xếp từ 1- 12

-Chỉ tiêu từng bộ môn: (Tỷ lệ %)

 

ĐTB 8.0-10 5.0-7.9 3.5-4.9 Dưới 3.5
Văn 3 70 25 2
Sử-Địa-GDCD 5 80 14 1
     Ngoại ngữ 8 65 25 2
Toán 8 67 23 2
Vật lý 8 75 15 2
Hoá học 8 75 15 2
Sinh-CN 8 75 15 2
GDQP-AN 10 73 16 1
Tin học 6 79 13 2
GDTC Đạt yêu cầu: 99%

 

c/Thi đua - khen thưởng:

* Tập thể:

+ Chi bộ: Trong sạch, vững mạnh đề nghị  Huyện uỷ khen thưởng.

+ Nhà trường: Tập thể lao động xuất sắc; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen

+ Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc, đề nghị Cụng đoàn giỏo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

+ Đoàn thanh niên: Vững mạnh xuất sắc, đề nghị  TW Đoàn tặng Bằng khen.

* Cá nhân:

+ Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 0

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 18

+ Lao động tiến tiến:  35

 

 

C- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CHÍNH.

 I- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng :

Đảm bảo sự lãnh đạo  toàn diện của Đảng trong các mặt hoạt động của nhà trường. Đảng viên tích cực, gương mẫu, đi đầu trong mọi mặt công tác. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng kiên định, trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề để đáp ứng được nhu cầu giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Giáo dục cho học sinh nếp sống kỷ cương, nền nếp, tinh thần yêu nước, đẩy mạnh phong trào “Học tập vì ngày mai lập nghiệp”, phấn đấu dạy thực chất, thi thực chất, góp phần chuẩn bị năng lực cho học sinh để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

- Ban chấp hành Chi bộ cần có sự năng động, sáng tạo và thường xuyên có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo

- Quán triệt đầy đủ, kịp thời cho cán bộ giáo viên Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là các chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các văn bản pháp quy của ngành.

- Cán bộ, giáo viên phải gương mẫu thực hiện Hiến pháp và pháp luật, tích cực bảo vệ trật tự trị an, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, trường học kỷ cương nền nếp, văn minh.

-Thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; Chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu giáo dục của năm học.

- Động viên các nhà giáo tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học và tự giác chấp hành tốt Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/Qđ-BGD-ĐT ngày 16/4/2008.

* Công đoàn: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015. Chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm học. Thường xuyên quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Tích cực tuyên truyền, động viên đoàn viên công đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng của các cuộc vận động: Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm, Xây dựng cơ quan văn hoá - Gia đình nhà giáo văn hoá. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường và tiến tới xây dựng hoàn thiện quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường.

* Đoàn thanh niên: Năng động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch hành động theo Nghị quyết của đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2012-2013. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn các cấp. Tích cực đổi mới trong các hoạt động đoàn nhằm phát huy tốt năng lực của đoàn viên, thanh niên. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tự giác trong học tập, trong rèn luyện đạo đức và các kỹ năng sống. Tích cực tham gia các hoạt động của phong trào thi đua: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

II. Tiếp tục thực hiện cú hiệu quả cỏc cuộc vận động và phong trào thi đua

Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua năm học 2011 - 2012, xây dựng kế hoạch cụ thể tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với những nội dung, hỡnh thức thiết thực, hiệu quả, phự hợp với đặc điểm của và điều kiện thực tế nhà trường nhằm huy động các nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giỏo dục trong nhà trường.

 

- Lồng ghép tích hợp một số nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua trong chương tŕnh giảng dạy một số môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (theo chương tŕnh đă được tập huấn, bồi dưỡng)

- Gắn kết chặt chẽ các cuộc vận động, phong trào thi đua với việc rốn luyện phẩm chất chớnh trị, đạo đức lối sống của cỏn bộ quản lý, giỏo viờn, nhõn viờn và HS  nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và rừ nột về chất lượng giỏo dục.

- Cuối học kỳ và cuối năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm để đưa các nội dung này thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường.

- Tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật (Intel ISEF) của học sinh trung học do Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) phối hợp với Tổ chức Giáo dục Intel tổ chức.  Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trũ chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục-thể thao, tin học…. Tích cực tham gia cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo, tăng cường giao lưu, hợp tác tạo hứng thú học tập cho học sinh. T́m ṭi các biện pháp khuyến khích phát triển “Văn hoỏ Đọc” cho HS.

- Tổ chức tốt hoạt động sinh hoạt tập thể tạo nờn mụi trường học tập thõn thiện, tớch cực và hiệu quả cho học sinh. Tích cực tham gia chương tŕnh gameshow Hành tŕnh tri thức năm thứ 3.

- Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giỏo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giỏo dục kỷ luật tớch cực, hiệu quả; tổ chức cho học sinh các đội tuyển thi tỉnh tham quan học tập tại các địa chỉ văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh.

III. Triển khai đồng bộ cỏc giải phỏp nõng cao chất lượng

1. Tổ chức thực hiện tốt chương trỡnh và kế hoạch giỏo dục

1.1. Thực hiện khung phân phối chương tŕnh

Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng yêu cầu về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng tinh giảm, thực hiện từ năm học 2011-2012 của Bộ GD&ĐT.

Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, chương trỡnh chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, phự hợp với điều kiện của địa phương, trong đó: học kỳ 1: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần, đảm bảo thời gian kết thỳc học kỡ 1 và kết thúc năm học thống nhất, đảm bảo đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kỡ.

1.2. Dạy học tự chọn

- Dạy chủ đề tự chọn bám sát để ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới, cụ thể:

10D học tự chọn mụn : Toỏn; Hoỏ học; Sinh học;

Cỏc lớp cũn lại: học tự chọn mụn : Toỏn; Hoỏ học; Vật lý.

- Tổ trưởng, tổ phó thống nhất trong tổ, nhóm chuyên môn kế hoạch dạy học tự chọn theo môn học, số tiết/tuần, tên bài dạy cho từng lớp(BGH phê duyệt).

- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn  bỏm sỏt các môn học thực hiện theo quy định tại Thông tư 58 của Bộ GDĐT .

1.3. Dạy học ngoại ngữ và Giỏo dục quốc phũng-An ninh

- Chỳ trọng tổ chức cỏc hoạt động như: Hội thi núi tiếng Anh, khuyến khớch học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp … nhằm tăng cường cỏc kỹ năng, nhất là kỹ năng nghe – núi cho học sinh.

- Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh từ kết quả Hội thảo cấp tỉnh năm học 2010- 2011.

- Tớch cực chuẩn bị các điều kiện về phũng học, trang thiết bị và bồi dưỡng giáo viên để tham gia thí điểm và triển khai dạy, học ngoại ngữ theo chương trỡnh mới .

- Dạy học Giỏo dục Quốc phũng-An ninh: học rải trong năm học và học chéo buổi với học chính khoá, cụ thể:

Khối 12 và 4 lớp 11 (từ 11A-11D), học trong học kỳ I

Khối 10 và 3 lớp 11 (từ 11E-11H), học trong học kỳ II.

Mỗi tuần học 01 buổi/lớp, mỗi buổi học 2 tiết.

- Tích cực tập luyện cho đội tuyển GDQP-AN dự thi cấp tỉnh đạt kết quả cao.

1.4. Thực hiện cỏc hoạt động giáo dục

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT về các hoạt động: Giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp-dạy nghề, giáo dục thể chất-y tế trường học và giáo dục quốc phòng-an ninh…

- Nâng cao chất lượng của các hoạt động giáo dục để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, giáo dục học sinh lòng yêu quê hương, đất nước, rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng quân sự và giúp các em có được sự định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

+ Giáo dục tập thể ( 2 tiết/ tuần): Thực hiện 37 tuần( không tính là giờ dạy học)

- Tiết chào cờ đầu tuần: Thực hiện nghi thức chào cờ GV và HS phải hát quốc ca, sau đó đánh giá nhận xét trong tuần, triển khai kế hoạch tuần mới, thời gian còn lại tổ chức hoạt động tập thể

- Tiết sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá nhận xét hoạt động của lớp, triển khai kế hoạch tuần mới, thời gian còn lại sinh hoạt tập thể, tuần cuối của tháng dành cho sinh hoạt chi đoàn.

+ Giáo dục ngoài giờ lên lớp (2 tiết/ tháng):

- Thực hiện GDNGLL theo các chủ điểm của từng tháng với sự đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức để ngày càng nâng cao chất lượng của các  hoạt động. Khối lớp 10 đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên hiệp quốc. Tích hợp một số nội dung sang môn giáo dục công dân (chủ đề về đạo đức ở lớp 10, các chủ đề về kinh tế-chính trị-xã hội ở lớp 11 và các chủ đề về pháp luật ở lớp 12) và tích hợp một số nội dung của Giáo dục hướng nghiệp vào nội dung GDNGLL.

- Tăng cường giáo dục truyền thống của nhà trường và địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động thực hiện phong trào thi đua: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tham gia đầy đủ và có chất lượng các cuộc thi do ngành giáo dục và các ban ngành liên quan tổ chức.

+ Giáo dục lao động Hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông:

- Giáo dục hướng nghiệp: Thực hiện 1 tiết/tháng. Lựa chọn các chủ đề thích hợp với tình hình thực tế ở nhà trường và địa phương để giảng dạy. Tích hợp một số nội dung của giáo dục hướng nghiệp sang dạy ở môn công nghệ (Tạo lập doanh nghiệp ở lớp 10) và tích hợp đưa sang hoạt động giáo dục NGLL (Thanh niên với vấn đề lập nghiệp, thanh niên với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thanh niên với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc)

- Thực hiện đúng kế hoạch dạy nghề phổ thông cho học sinh khối 11 từ tháng 9 năm 2012 với chương trình 105 tiết và tổ chức thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông theo quy định của Sở GD&ĐT vào tháng 3/2013.

- Tiếp tục đổi mới trong công tác quản lý việc học và thi nghề phổ thông theo tinh thần của cuộc vận động Hai không. Gắn việc học nghề phù hợp với tình hình sản xuất thực tế ở địa phương. Động viên khích lệ học sinh tích cực tham gia học tập để đạt kết quả cao.

- Phối kết hợp với một số trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn của tỉnh để tư vấn lựa chọn nghề cho học sinh lớp 12.

+ Giáo dục thể chất và y tế trường học:

- Xây dựng kế hoạch giáo dục thể chất và y tế trường học theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở GD&ĐT. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, an toàn và hiệu quả.

- Tăng cường giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh.

- Tiếp tục củng cố phòng y tế học đường, mua bổ sung cơ số thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ tốt nhất cho việc chăm sóc sức khoẻ và sơ cứu ban đầu cho giáo viên và học sinh.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các loại dịch bệnh, trên cơ sở phối kết hợp chặt chẽ với trung tâm y tế dự phòng và trạm y tế xã Cẩm Chế.

- Cung cấp đầy đủ nguồn nước uống hợp vệ sinh cho cán bộ giáo viên và học sinh.

- Phối hợp với trạm y tế xã Cẩm Chế tổ chức khám sức khoẻ và lập sổ theo dõi sức khoẻ theo định kỳ cho học sinh (2 đợt/năm học)

- Tổ chức khám sức khoẻ định kì cho CB,GV,NV.

- Tuyên truyền, động viên học sinh tham gia các loại bảo hiểm: Bảo hiểm thân thể và bảo hiểm y tế( đạt 100%).

+ Giáo dục đạo đức học sinh:

- Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

- Ngay từ đầu năm học, BGH, BCH Đoàn và giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh học tập các quy định đối với học sinh theo Điều lệ trường phổ thông và  nội quy nề nếp của nhà trường.

- Gắn liền giáo dục đạo đức học sinh với phong trào thi đua: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và gắn liền hoạt động dạy học với giáo dục đạo đức học sinh trong tất cả các môn học.

- Duy trì thường xuyên việc giáo dục, nhắc nhở học sinh về thực hiện nội quy nề nếp, ý thức thực hiện pháp luật vào các tiết sinh hoạt tập thể. BCH Đoàn tăng cường việc kiểm tra các tập thể lớp, đánh giá, xếp loại thi đua công bằng, khách quan. Thường xuyên nêu những tấm gương người tốt, việc tốt trên phương tiện thông tin của Đoàn để học sinh học tập và noi theo.

- Giáo viên chủ nhiệm giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức học sinh, có biện pháp giáo dục phù hợp, kịp thời, hàng tháng có đánh giá và xếp loại hạnh kiểm đối với từng học sinh. Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh theo đúng quy định của Thông tư 58. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham gia cuộc thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh đạt kết quả cao.

- Kết hợp chặt chẽ các môi trường giáo dục: Nhà trường, gia đình và xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục đạo đức, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật cho học sinh. Triển khai có hiệu quả sổ liên lạc điện tử giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

- Xử lý nghiêm khắc, kịp thời những học sinh vi phạm nội quy, nề nếp. Kiên quyết không để có hiện tượng học sinh mắc tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

+ Giỏo dục hũa nhập cho học sinh khuyết tật

Quan tâm đầu tư và chủ động khai thác các nguồn lực cho công tác giáo dục khuyết tật, hỗ trợ giáo viên và học sinh trong dạy học hũa nhập (bám sát nội dung đó được tập huấn).

Vận dụng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo hướng tạo điều kiện tối đa để học sinh khuyết tật được tham gia học hũa nhập. Đối với học sinh khuyết tật nặng, cần hỗ trợ riêng và lập hồ sơ y tế, việc đánh giá, xếp loại sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, không coi là học sinh ngồi sai lớp.

+ Tiếp tục thực hiện tớch hợp một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục; tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục pḥng chống tham nhũng, an toàn giao thông, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên trong một số môn học theo nội dung được triển khai trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.

   2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học triệt để hơn, sâu rộng hơn đến từng cán bộ quản lý, giỏo viờn và học sinh.

Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học thông qua hoạt động bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức hội thảo, hội thi cỏc cấp,...

Tổ chức dạy học phõn hoỏ theo năng lực của học sinh bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng. Giáo viên cần căn cứ hướng dẫn thực hiện chương tŕnh và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT để sử dụng hợp lý sỏch giỏo khoa, chủ động thiết kế bài giảng khoa học, xõy dựng hệ thống cõu hỏi hợp lý, phự hợp với cỏc đối tượng, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải; sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viờn và học sinh; khắc phục lối dạy học thuần tuý đọc - chép; coi trọng tổ chức cho học sinh làm việc cỏ nhõn và theo nhúm hợp lý; rốn luyện kỹ năng tự học, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; phát huy tính tích cực, hứng thú học tập của học sinh và vai tṛ chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá tŕnh dạy học; bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đó học, trỏnh ghi nhớ mỏy múc khụng nắm vững bản chất.

Đảm bảo dạy học thực hành trong giờ chính khoá; cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; liờn hệ thực tế phự hợp với nội dung bài học. Tớch cực ứng dụng cụng nghệ thụng tin, tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhỡn, phũng học bộ mụn,...

2.2. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá

- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT do Bộ GDĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

- Trong quỏ trỡnh kiểm tra đỏnh giỏ kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cỏch hợp lý hỡnh thức tự luận với trắc nghiệm khỏch quan; dựa trờn chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn HS tự đánh giá năng lực của mỡnh và đánh giá lẫn nhau.

- Việc ra đề kiểm tra từ 1 tiết trở lên thực hiện theo Công văn số 1469/SGD - ĐT- GDTrH ngày 26/11/2010 Về kiểm tra cuối học kỳ

- Mụn Thể dục: thực hiện đỏnh giỏ bằng nhận xột (không đánh giá bằng cho điểm); mụn Giỏo dục cụng dõn: cần kết hợp giữa đỏnh giỏ bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức, kỹ năng với việc theo dừi sự tiến bộ về thỏi độ, hành vi trong việc rốn luyện đạo đức, lối sống của học sinh. Các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng đó được học, hạn chế ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.

Giáo viên tích cực triển khai thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng . Với bài kiểm tra cuối học kỳ dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng( yêu cầu xây dụng ma trận đề kiểm tra đối với bài kiểm tra định kỡ, học kỡ đối với các môn  được tập huấn).

Thực hiện xõy dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo,...) có chất lượng trên Website của nhà trường để giáo viên, học sinh tham khảo.

2.3. Tăng cường quản lý đổi mới phương phỏp dạy học, kiểm tra đỏnh giỏ

Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương “Mỗi giỏo viờn, cỏn bộ quản lý giỏo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học”. Thực hiện phân loại để bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu; thường xuyên nắm chắc tỡnh hỡnh, nguyờn nhõn học sinh bỏ học; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trỡ sĩ số.

Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp THPT .

          IV- Công tác xây dựng CSVC, thực hiện phổ cập giáo dục.

1- Đầu tư, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị trường học:

*Tiếp tục đầu tư xây dựng và mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ đầy đủ cho các hoạt động dạy và học cũng như các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.

- Tiếp tục hoàn thiện công trình xây dựng nhà đa năng và các công trình phụ trợ

- Tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục trong công tác xây dựng cơ sở vật chất để có nguồn kinh phí dành cho các hoạt động dạy và học.

- Bổ sung các loại trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học để phù hợp với yêu cầu của từng bộ môn.

- Thực hiện th­ường xuyên các sửa chữa nhỏ theo yêu cầu thực tế để nhằm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu dạy và học.

-  Bàn giao cơ sở vật chất cho từng lớp, nâng cao ý thức cho học sinh trong việc quản lý, sử dụng các loại cơ sở vật chất của lớp cũng như­ của tr­ường.

-  Giáo viên phụ trách thiết bị của các bộ môn xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp trong năm học, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho từng môn học và thường xuyên kiểm tra, sắp đặt, làm vệ sinh để giữ gìn, bảo quản tốt các loại  thiết bị .

2- Công tác phổ cập giáo dục bậc trung học:

* Thực hiện công tác phổ cập theo đúng yêu cầu, đảm bảo chính xác về thông tin, số liệu và hoàn thành đúng thời gian kế hoạch theo quy định.

- Tiếp tục cho cán bộ, giáo viên học tập, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn về công tác phổ cập giáo dục trung học.

- Hoàn thành công tác phổ cập năm 2012 và xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác phổ cập năm 2013

- Phối kết hợp chặt chẽ với các trường THCS, THPT, THCN và các xã trên địa bàn huyện để làm tốt công tác điều tra, thu thập thông tin và thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công tác phổ cập.

V. Nõng cao chất lượng đội ngũ giỏo viờn, cỏn bộ quản lý.

Xây dựng đội ngũ có lập trường tư tưởng kiên định, trình độ chuyên môn vững vàng, tích cực đổi mới phương pháp dạy học,  tâm huyết với nghề, có ý thức trách nhiệm cao trong công tác, đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, có nhận thức đúng về quan điểm dạy học phân hoá, chủ trương phân luồng , phân ban, dạy học tự chọn.

-Tổ chức hội giảng, thi giỏo viờn giỏi  cấp trường, lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên tham gia hội giảng cấp tỉnh ( Ngữ văn, Lịch sử).

-Triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Trung học giai đoạn 2010 – 2015; chương trình đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá cho tất cả giáo viên. Động viên, đầu tư cho giáo viên học các lớp bồi dưỡng thường xuyên, chú trọng hình thức tự bồi dưỡng.

- Động viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học ngoại ngữ, tin học để nâng cao trình độ chuyên môn và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho quá trình hội nhập quốc tế.

-Tăng cường dự giờ thăm lớp, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giảng dạy,  đặc biệt đối với các giáo viên mới ra trường.

-Kết hợp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng ý thức trách nhiệm nhà giáo theo tinh thần của cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

-Phân công rõ quyền hạn và trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân với công việc được giao.

-Nâng cao trách nhiệm và năng lực của cán bộ quản lý nhất là đối với đội ngũ tổ trưởng, tổ phó.

- Bố trí, sắp xếp công việc hợp lý đối với nhân viên văn phòng. Các nhân viên phải có trình độ đạt chuẩn, được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và có đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ.

- Đổi mới việc đánh giá giáo viên sát với chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ, coi trọng vệc đánh giá phẩm chất, tư cách nhà giáo. Triển khai có hiệu quả việc đánh giá CBQL, GV theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp của GV theo hướng dẫn của Bộ.

VI. Tiếp tục đổi mới cụng tỏc quản lý giỏo dục trung học

1. Coi trọng công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch

Các loại kế hoạch của cá nhân, tổ nhóm chuyên môn, các loại kế hoạch hoạt động của nhà trường, các đoàn thể, hội,... phải được xây dựng cụ thể, sát thực tế, có tính khả thi. Trước khi triển khai thực hiện phải được đưa ra tổ nhóm chuyên môn, hội nghị cán bộ viên chức thảo luận góp ý.

Chỉ đạo, tăng cường vai trũ của tổ trưởng chuyên môn, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng trao đổi, thảo luận các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy. Xây dựng kế hoạch để tham gia Hội thảo cấp tỉnh về đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

Động viên giáo viên tích cực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán (cấp trường và cấp tỉnh)  ở từng bộ  môn.

- Đánh giá đúng chất lượng đội ngũ hiện có, phân công, sử dụng theo hướng hiệu quả thiết thực.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá

2.1. Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện 3 cụng khai để người học và xó hội giỏm sỏt, đánh giá.

2.2. Tăng cường quản lý thực hiện chương trỡnh và kế hoạch giỏo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng; thực hiện đúng hướng dẫn về dạy thờm, học thờm theo Thông tư số 17/2012 của Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

2.3. Từng bước thực hiện tổ chức đánh giá "đầu vào, đầu ra" đối với các khối, lớp, các tổ chuyên môn và giáo viên để tăng cường quản lý.

3. Tăng cường ứng dụng cụng nghệ thụng tin trong quản lý

- Tớch cực ỏp dụng hỡnh thức trao đổi công tác qua mạng Internet,  qua website.

- Tớch cực ỏp dụng cỏc phần mềm quản lý, dạy và học theo hướng thiết thực, hiệu quả tránh hỡnh thức.

VII. Công tác thi đua, khen thưởng

 Công tác thi đua phải được tổ chức toàn diện, sâu rộng, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, là động lực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thực sự và chống bệnh thành tích trong nhà trường.

- Cần tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tránh h́nh thức. Tích cực tham gia các hoạt động do Sở tổ chức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Thực hiện tự đánh giá thi đua theo các Tiêu chí thi đua đó xây dựng. Chú trọng đánh giá kết quả của từng hoạt động, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ năm học.

Một số mức thưởng như sau:

* Thưởng cho giỏo viờn bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tỉnh (một giải cao nhất)

+ Giải nhất: 500.000

+ Giải nhỡ: 300.000

+ Giải ba: 200.000

+ Giải khuyến khớch: 100.000

* Chế độ bồi dưỡng cho giỏo viờn dạy đội tuyển học sinh giỏi tỉnh:

+ Chi trả tiền giỏo viờn dạy: Đội tuyển văn hoỏ, điền kinh, Giỏo dục quốc phũng (1.500.000 đ/đội tuyển). Cỏc đội tuyển giải toỏn trờn mỏy tớnh cầm tay và cỏc đội tuyển khỏc (750.000 đ/đội tuyển)

+ Đồng đội xếp loại giỏi: Thưởng 600.000

+ Đồng đội xếp loại khỏ: Thưởng 400.000

+ Đồng đội xếp loại trung bỡnh: Thưởng 200.000

* Thưởng cho giỏo viờn chủ nhiệm và tập thể lớp cú thành tớch xuất sắc trong phong trào thi đua của học kỳ I và cả năm: Lớp xếp thứ nhất: 200.000 đ, Lớp xếp thứ nhỡ: 150.000 đ, Lớp xếp thứ ba: 100.000 đ

* Miễn tiền gửi xe đạp cho Lớp trưởng và Bớ thư chi đoàn của cỏc lớp

* Tổ chức cho giỏo viờn dạy và học sinh cỏc đội tuyển HSG tỉnh tham quan, học tập.

 

D - TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012-2013 với các nhiệm vụ, mục tiêu ; nội dung và biện phỏp, Ban giám hiệu, các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN, các tổ chuyên môn, Văn phòng và các cá nhân có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện nhiệm vụ  cho phù hợp với tình hình thực tế  trên cơ sở không ngừng đổi mới, sáng tạo để đạt được hiệu quả cao nhất.

 

KẾT LUẬN

         Năm học 2012-2013 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm học đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, là năm học nhà trường phấn đấu để đạt chuẩn Quốc gia. Mặc dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức song với tinh thần đoàn kết, nhất trí của Hội đồng sư phạm, với truyền thống dạy tốt, học tốt, với tinh thần hiếu học của học sinh, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, ban ngành, đoàn thể, sự phối kết hợp của phụ huynh và các lực lượng trong xã hội, trường THPT Hà Bắc nhất định sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm học.

 

      Nơi nhận:

-Sở GD & ĐT    (Thay báo cáo)

-Huyện uỷ, UBND Huyện

-Phòng GD & ĐT (để phối hợp).

-Ban giám hiệu

-Tổ chuyên môn

-Ban chấp hành Công đoàn

-Ban chấp hành Đoàn

-Lưu

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuý Hà   

 

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG TRONG NĂM HỌC

2012-2013

 

Thỏng

TT

Cụng việc trọng tõm trong thỏng

 

7

1

Tổ chức ôn tập văn hóa trong hè cho học sinh

2

Sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ năm học mới

3

Tuyển sinh lớp 10
 

4

Bồi dưỡng chuyên môn trong hè

8

1

Tổ chức ôn tập, thi lại cho học sinh chưa lên lớp thẳng và đánh giá hạnh kiểm rèn luyện trong hè cho học sinh cú hạnh kiểm yếu

2

- Đăng ký tự chọn, xếp lớp HS mới tuyển

- Điều chỉnh Học sinh cỏc lớp chất lượng cao

3

- Bổ nhiệm các chức danh nhà trường theo Điều lệ

- Thành lập cỏc tổ chuyờn mụn, cỏc ban, hội đồng trong nhà trường ; phân công chuyên môn, kiêm nhiệm cho CB, GV,NV

4

Xõy dựng dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

5

Xếp thời khoỏ biểu

6

Chuẩn bị cho khai giảng

7

Cung ứng văn phũng phẩm và lập hồ sơ, sổ sách, kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ

8

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên

9

Thi nghề phổ thụng

10

Tổ chức dạy và học trước khai giảng theo chỉ đạo của Bộ(20/8)

11

Tựu trường 6/8/2012. Tự kiểm tra hồ sơ trường chuẩn Quốc gia.

9

1

Khai giảng năm học

2

Đăng ký và ký cam kết thi đua năm học 2012-2013

3

Đại hội các chi đoàn, Đại hội Đoàn trường

4

Ổn định nền nếp dạy và học. Tăng cường dạy các đội tuyển HSG 12

5

GDNGLL: TN với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước(5/9); tuyên truyền về ATGT (10/9). Hoàn thành cụng tỏc BHYT-BHTT, các khoản thu đầu năm học theo quy định

6

Triển khai học nghề phổ thông khối 11

7

Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm (1/9)

8

Xét  nâng lương thường xuyên

9

Tổ chức hội nghị cỏn bộ viên chức và Đại hội Công đoàn

10

Hoàn thành các loại báo cáo và xây dựng kế hoạch đầu năm học

11

Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

 

 

1

Nâng cao chất lượng dạy và học (chính khoá, phụ đạo, đội tuyển)

2

Phát động phong trào thi đua, Hội học – Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

10

3

Hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục
 

4

Khám sức khoẻ định kỳ cho CB,GV; Khám và lập sổ theo dừi sức khỏe học sinh khối 10
 

5

Thi HSG cấp tỉnh lớp 12 (29/10/2012)
 

6

GDNGLL: TN với tỡnh bạn, tỡnh yờu; tuyờn truyền về phũng chống ma tuý – AIDS.
 

7

Kiểm tra chuyờn mụn, thực hiện chuyên đề theo kế hoạch
 

8

Dạy hướng nghiệp chủ đề T9,T10,T11. Đội tuyển Điền kinh, GDQP-AN thực hiện kế hoạch tập luyện

 

1

Hội học, hội giảng và thi giỏo viờn giỏi cấp trường mụn Ngữ văn, Lịch sử.

11

2

Sơ kết phong trào thi đua nhõn dịp 20/11. Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giỏo Việt Nam

3

GDNGLL: Truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo; tuyên truyền về phũng chống dịch bệnh.

 

4

Thực hiện kiểm tra đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh khối 11

5

Kiểm tra chuyờn mụn, thực hiện chuyên đề theo kế hoạch

6

Tổ chức cuộc thi  Văn nghệ, Thể thao

7

Tổ chức đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (Dự kiến)

 

 

 

 

 

 

12

1

Kiểm kờ tài sản cuối năm

2

Thành lập và bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 10, 11. Tổ chức tham quan, học tập cho đội tuyển HSG 3 khối.

3

Kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12; GDNGLL: TN với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

4

Hoàn thành chương trỡnh HKI. Tổ chức ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra chất lượng học kỳ I

5

Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I (tuần 17: từ 10- 15/12/2012), đánh giá xếp loại HL- HK học sinh. Nghỉ giữa hai học kỳ ngày 31/12/2012
 

6

Đánh giá thi đua - khen thưởng học kỳ I.
 

7

Sơ kết học kỳ I, quán triệt phương hướng nhiệm vụ học kỳ II
 

8

Điều chỉnh việc phân cụng giảng dạy, xếp thời khoỏ biểu học kỳ II
 

9

Kiểm tra chuyờn mụn, thực hiện chuyên đề theo kế hoạch.
 

10

Dạy hướng nghiệp chủ điểm thỏng 12
 

11

Xét duyệt nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn
 

12

Tuyờn truyền ngày thế giới phũng chống HIV/SIDA

 

1

1

Ôn tập chuẩn kiến thức thi tốt nghiệp lớp 12 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

2

Nộp cỏc bỏo cỏo học kỳ I .

3

Kờ khai và thanh toán thừa giờ học kỳ I

4

Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh giữa năm học

5

GDNGLL: TN với việc giữ gỡn bản sắc văn hoá dân tộc; Tuyên truyền nhân ngày Học sinh, sinh viên 9/1. Dạy hướng nghiệp chủ điểm thỏng 1

6

Thi giải toỏn trờn mỏy tớnh cầm tay

7

Khảo sỏt chất lượng thi đại học khối 12 (lần 1)
 

8

Kiểm tra chuyờn mụn, thực hiện chuyên đề theo kế hoạch
 

9

Khóa sổ kế toán và quyết toán tài chính năm 2012, dự toỏn tài chớnh năm 2013, điều chỉnh Quy chế chi tiờu nội bộ.

2

1.

Tổ chức cho cỏn bộ, giỏo viờn, nhõn viờn và học sinh nghỉ tết nguyờn đán. Cụng đoàn và nhà trường tổ chức du xuõn cho CBGV,NV

2

Tăng cường giáo dục đạo đức học sinh

3

Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2

4

Phát động thi đua chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

5

GDNGLL: TN với lý tưởng cách mạng

6

Khảo sát chất lượng học sinh ở các lớp 10, 11 theo khối thi đại học

7

GVCN lớp 12 thu và kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp của học sinh
 

8

Kiểm tra chuyờn mụn , thực hiện chuyên đề theo kế hoạch

9

Dạy hướng nghiệp chủ điểm T2

10

Bồi dưỡng cỏc đội tuyển, dạy ụn 3 mụn thi tốt nghiệp cho HS 12. Nghiệm thu sỏng kiến kinh nghiệm theo KH

 

 

 

3

1

Tổ chức kỷ niệm (ngày QTPN 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3) và sơ kết thi đua

2

GDNGLL: TN với vấn đề lập thân, lập nghiệp. Thi nghề phổ thông.

3

Lớp 12 khảo sỏt chất lượng thi đại học (lần 2), làm hồ sơ tuyển sinh đại học, Cao đẳng, trung cấp, học nghề. Đội tuyển điền kinh thi cấp tỉnh.
 

4

 Thực hiện kiểm tra chuyên môn và chuyờn đề của tổ theo kế hoạch.
 

5

Thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 10, 11 (6/3/2013)
 

6

Kiểm tra chuyờn mụn theo kế hoạch (giỏo ỏn, sổ đầu bài, sổ điểm). Hội giảng học kỳ II
 

7

Dạy hướng nghiệp chủ điểm thỏng 3

4

1

Tổ chức ôn tập học kỳ II; kiểm tra chất lượng học ki II cho khối 12

2

Hội thảo về thi TN; ụn thi TN 6 mụn

3

Tham gia Chương trỡnh quốc tế đánh giá kết quả học tập của HS phổ thông(PISA)

4

GDNGLL: TN với hoà bỡnh, hữu nghị và hợp tỏc

5

Cỏc tổ chuyờn mụn hoàn thành chuyờn đề học kỳ II

6

Kiểm tra chuyờn mụn theo kế hoạch
 

7

Dạy hướng nghiệp chủ đề T4

 

 

5

1

Kiểm tra chất lượng học ki II cho khối 10; 11 (tuần 35)

2

Đánh giá xếp loại học sinh học kỳ 2 và năm học

3

Tổ chức đánh giá thi đua - khen thưởng CBGV, HS học kỳ 2 và năm học

4

Kiểm tra và lập hồ sơ học sinh khối 12 thi tốt nghiệp

5

Khối 12 khảo sát chất lượng thi đại học (lần 3)

6

Kiểm tra, duyệt học sinh lờn lớp, ở lại lớp. thi lại

7

Tổng kết năm học( kết thúc năm học 31/5/2013)

8

Kờ khai thừa giờ học kỳ 2

9

Báo cáo tổng kết năm học

10

Bàn giao học sinh về sinh hoạt hố tại địa phương

11

Hội nghị cha mẹ học sinh cuối năm

12

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hồ sơ, phương án tổ chức cho kỳ thi tốt nghiệp. Tập huấn cho CBGV, HS về quy chế, nghiệp vụ liên quan. Tham mưu với địa phương về tổ chức kỳ thi. Tuyên truyền tới cha mẹ học sinh, nhõn dõn về kỳ thi

6

1

Tổ chức thi tốt nghiệp THPT( ngày 2,3,4/6/2013)

2

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho HS tốt nghiệp khối 12

3

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hồ sơ, phương án tổ chức cho kỳ thi  tuyển sinh lớp 10. Tập huấn cho CBGV, HS về Quy chế, nghiệp vụ liên quan. Tham mưu với địa phương về tổ chức kỳ thi. Tuyên truyền tới cha mẹ học sinh, nhân dân về kỳ thi tuyển sinh.

4

Thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014 (12, 13, 14/7/2013).

5

BGH ký duyệt học bạ khối 10, 11.

6

Triển khai kế hoạch cụng tỏc hố 2013

 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

Bài viết liên quan:

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.