Phiếu góp ý kiến cho Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi

Các đồng chí tải nội dung Luật Giáo dục sửa đổi tại đây: Du thao Luat Giao duc sua doi

Các đồng chí tải phiếu góp ý tại đây: Phieu gop y Luat Giao duc sua doi