Thời khóa biểu chính khóa, điều chỉnh từ tuần 24, thứ 2 ngày 29/1/2018

Thầy/Cô và các em học sinh tải file thời khóa biểu tại đây: TUAN 24