Thời khóa biểu chính khóa, điều chỉnh từ tuần 23, thứ 2 ngày 22/1/2018

Thầy/Cô và các em học sinh tải file thời khóa biểu tại đây: TUAN 23