Thời khóa biểu chính khóa, điều chỉnh từ tuần 22, thứ 2 ngày 15/1/2018

Thầy/Cô và các em học sinh tải file thời khóa biểu tại đây: TUAN 22_ THUC HIEN TU 15_1_2018