Thời khóa biểu chính khóa điều chỉnh từ tuần 14, ngày 20/11/2017

Thầy/Cô và các em học sinh tải file thời khóa biểu tại đây: TUAN 14_ngay 20_11

Thời khóa biểu các lớp:

Tr­ờng THPT Hà Bắc
Học kỳ 1
Năm học 2017-2018
Lớp 10A
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Thể dục Sinh học Tin học Toán Vật lí
2 TC Lí Tiếng anh GDCD TC Hóa Vật lí Ngữ văn
3 Tin học QPA.ninh Thể dục Lịch sử Toán Ngữ văn
4 Hóa học Ngữ văn Toán Công nghệ Hóa học TC Toán
5 TC Toán Địa lí Tiếng anh   Địa lí Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 10B
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Địa lí GDCD QPA.ninh Hóa học Toán
2 Ngữ văn Thể dục Công nghệ Lịch sử Ngữ văn Toán
3 Toán Hóa học TC Toán TC Hóa Thể dục TC Lí
4 TC Toán Vật lí Tin học Sinh học Tiếng anh Địa lí
5 Vật lí Tin học Tiếng anh   Ngữ văn Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 10C
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin học Hóa học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử
2 Địa lí Hóa học Tiếng anh TC Toán Địa lí Công nghệ
3 TC Anh Thể dục GDCD QPA.ninh Sinh học Thể dục
4 Ngữ văn TC Toán Toán Tin học TC Lí Vật lí
5 Ngữ văn Toán Toán   Vật lí Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 10D
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO TC Toán Tin học TC Toán Ngữ văn Địa lí
2 Toán Toán Thể dục Tin học Hóa học Hóa học
3 Tiếng anh Tiếng anh Toán Vật lí TC Anh Công nghệ
4 Ngữ văn Thể dục GDCD Sinh hoạt Địa lí Vật lí
5 Ngữ văn QPA.ninh TC Văn   Lịch sử Sinh học
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 10E
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tiếng anh TC Anh Công nghệ Thể dục Vật lí
2 Tin học Tin học Toán QPA.ninh Sinh học Địa lí
3 Toán TC Toán TC Văn TC Toán Địa lí Hóa học
4 Hóa học Ngữ văn Thể dục Lịch sử Ngữ văn GDCD
5 Toán Ngữ văn Vật lí   Tiếng anh Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 10G
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Vật lí TC Hóa Lịch sử Toán
2 Tiếng anh Địa lí Hóa học Ngữ văn Toán Thể dục
3 Địa lí Công nghệ Tin học Ngữ văn Vật lí Hóa học
4 TC Toán Tin học Sinh học QPA.ninh Thể dục TC Lí
5 Toán Tiếng anh Ngữ văn   TC Toán Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 10H
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngữ văn Hóa học TC Hóa Tiếng anh Hóa học
2 Toán Ngữ văn QPA.ninh TC Lí Thể dục Toán
3 TC Toán Tiếng anh Ngữ văn Công nghệ TC Toán GDCD
4 Lịch sử Sinh học Địa lí Vật lí Toán Thể dục
5 Tin học Địa lí Tin học   Vật lí Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 11A
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO GDCD Tin học Toán Vật lí Ngữ văn
2 TC Lí Thể dục Tiếng anh TC Toán Thể dục Tiếng anh
3 Toán Địa lí Công nghệ Lịch sử TC Hóa Sinh học
4 Toán Tiếng anh Ngữ văn   Ngữ văn Hóa học
5 Vật lí Sinh học QPA.ninh   Ngữ văn Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 11B
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO QPA.ninh Thể dục GDCD Địa lí Thể dục
2 Ngữ văn Tin học Sinh học Ngữ văn Hóa học Ngữ văn
3 Vật lí Công nghệ Lịch sử TC Hóa TC Lí Toán
4 Vật lí Tiếng anh Tiếng anh   Toán Sinh học
5 Ngữ văn Tiếng anh TC Toán   Toán Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 11C
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh học Tiếng anh Ngữ văn Tin học Toán
2 Thể dục Công nghệ Vật lí GDCD Ngữ văn Hóa học
3 TC Lí TC Toán Ngữ văn Địa lí Tiếng anh Toán
4 Tiếng anh Thể dục Lịch sử   Vật lí QPA.ninh
5 Toán TC Hóa Sinh học   Ngữ văn Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 11D
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Vật lí Lịch sử Tiếng anh Vật lí Thể dục
2 Toán Hóa học Công nghệ Thể dục TC Toán QPA.ninh
3 GDCD Ngữ văn Toán TC Anh Tiếng anh Tiếng anh
4 TC Văn Sinh học Tin học   Sinh học Toán
5 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn   Địa lí Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 11E
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tiếng anh Toán Thể dục Công nghệ Toán
2 Địa lí GDCD Lịch sử Toán Sinh học Thể dục
3 TC Văn Vật lí Tiếng anh Ngữ văn TC Toán Ngữ văn
4 Vật lí Tin học Sinh học   Ngữ văn Ngữ văn
5 Hóa học TC Anh QPA.ninh   Tiếng anh Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 11G
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngữ văn TC Toán Địa lí Vật lí TC Hóa
2 GDCD Toán Ngữ văn Lịch sử Công nghệ Vật lí
3 Toán Thể dục Ngữ văn Sinh học Ngữ văn QPA.ninh
4 Toán Tiếng anh TC Lí   Tiếng anh Thể dục
5 Tiếng anh Hóa học Sinh học   Tin học Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 11H
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán Sinh học Lịch sử Ngữ văn QPA.ninh
2 Vật lí Thể dục Toán Tiếng anh Tiếng anh Toán
3 TC Hóa Sinh học Tiếng anh GDCD Công nghệ Thể dục
4 Ngữ văn Hóa học Ngữ văn   Địa lí Tin học
5 TC Lí TC Toán Ngữ văn   Vật lí Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 12A
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Thể dục Lịch sử Sinh học QPA.ninh TC Lí
2 TC Toán Tiếng anh Tin học Tin học Lịch sử Toán
3 Địa lí GDCD Công nghệ   TC Hóa Ngữ văn
4 Ngữ văn Hóa học     Thể dục Toán
5 Ngữ văn Vật lí     Tiếng anh Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 12B
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Toán QPA.ninh TC Hóa Sinh học GDCD
2 Hóa học Tiếng anh Lịch sử Thể dục Tin học TC Lí
3 Công nghệ Toán Tiếng anh   Thể dục Địa lí
4 Tin học Vật lí     Ngữ văn Ngữ văn
5 TC Toán Lịch sử     Ngữ văn Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 12C
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tin học Ngữ văn Thể dục Thể dục Toán
2 GDCD TC Toán Ngữ văn Vật lí TC Lí Lịch sử
3 Toán Lịch sử Tin học   Địa lí Hóa học
4 Công nghệ QPA.ninh     Tiếng anh Sinh học
5 Tiếng anh Ngữ văn     TC Hóa Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 12D
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO TC Anh Tiếng anh TC Toán Toán Tin học
2 Lịch sử GDCD Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Địa lí
3 TC Văn Công nghệ Lịch sử   Ngữ văn Toán
4 Thể dục Thể dục     QPA.ninh Hóa học
5 Tin học Tiếng anh     Sinh học Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 12E
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Ngữ văn Ngữ văn Tin học Tiếng anh Tiếng anh
2 Thể dục Ngữ văn TC Văn Hóa học TC Anh Tin học
3 Toán GDCD Thể dục   Lịch sử Lịch sử
4 Toán Công nghệ     TC Toán Địa lí
5 Vật lí Sinh học     QPA.ninh Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 12G
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Lịch sử Thể dục Ngữ văn Toán TC Lí
2 Ngữ văn TC Toán TC Hóa Địa lí QPA.ninh Ngữ văn
3 Thể dục Hóa học Tiếng anh   Tin học Tin học
4 GDCD Tiếng anh     Vật lí Lịch sử
5 Toán Công nghệ     Sinh học Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
Lớp 12H
Có tác dụng từ ngày 20/11/2017
Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO TC Toán Tiếng anh Lịch sử Sinh học Địa lí
2 Ngữ văn Công nghệ Thể dục TC Hóa Tiếng anh Vật lí
3 Ngữ văn Ngữ văn QPA.ninh   Toán TC Lí
4 Thể dục Lịch sử     Tin học Hóa học
5 GDCD Tin học     Toán Sinh hoạt
Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5