Thời khóa biểu điều chỉnh tuần 3, thực hiện từ ngày 6/9/2017

Thời khóa biểu theo lớp, theo giáo viên (file excell):tuan 3_ngay 6_9_

Thời khóa biểu toàn trường (file pdf): tuan 3_ngay 6_9_