Danh sách thi THPT quốc gia đợt 1 (để kiểm tra)

https://drive.google.com/drive/folders/0B0Fot2mJlFCmc29DQjB4eWl1VFU?usp=sharing